PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE  
 
  Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie 26.05.2019 05:57 (UTC)
   
 

files.e-bip.pl/cgi-bin/dajplik

Uchwała nr XXXIII-132/2009

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące miesięczne opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez

przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wołomin:

1) opłata za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze,

jeżeli czas świadczenia przekracza 5 godzin dziennie, za jedno dziecko wynosi 180,00 zł; za drugie dziecko – 115,00 zł oraz 60,00 zł - za każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola;

2) opłata za wyżywienie dziecka wynosi 6,00 zł dziennie, jeśli dziecko korzysta z trzech posiłków, natomiast w przypadku korzystania z jednego posiłku, tj. śniadania lub podwieczorku, opłata za jeden posiłek wynosi 1,50 zł dziennie, a w przypadku korzystania tylko z obiadu opłata wynosi 3,00 zł dziennie.

2. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne warunki organizacyjne przedszkola, może podwyższyć opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka do kwoty 6,50 zł, wówczas:

a) stawka za korzystanie z jednego posiłku, tj. śniadania lub podwieczorku, wynosi 1,60 zł,

b) stawka za korzystanie z obiadu wynosi 3,30 zł.

3. Kwoty miesięcznych opłat za wyżywienie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust 2, ustala i podaje do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom dzieci dyrektor przedszkola, uwzględniając liczbę dni roboczych, w których przedszkole jest czynne.

4. Pracownicy przedszkoli korzystający z posiłków/posiłku pokrywają pełne koszty jego przygotowania oraz dodatkowo uiszczają opłatę w wysokości:

1) 1,50 zł za obiad,

2) 1,00 zł za śniadanie,

3) 1,00 zł za podwieczorek,

tytułem narzutu tzw. kosztów administracyjnych.

§ 2

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed planowaną nieobecnością dziecka w przedszkolu.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców/prawnych opiekunów od obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego dziecka, trwającego co najmniej 20 dni roboczych, tj. miesiąc kalendarzowy, dyrektor przedszkola nie pobiera od rodzica/prawnego opiekuna dziecka opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku uczęszczania dziecka, w lipcu i sierpniu, do przedszkola dyżurującego,  przez okres nieprzekraczający 10 dni roboczych, opłata wynosi 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 3

1. Opłaty określone w § 1 uiszcza się z góry, nie później niż do 20 każdego miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora przedszkola, w terminie do końca danego miesiąca, którego opłaty dotyczą.

2. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy, o czym niezwłocznie powiadamia zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej oraz występuje z wnioskiem do Burmistrza Wołomina o wszczęciepostępowania w trybie egzekucji w administracji.

3. Za każdy dzień zwłoki w uiszczaniu opłat po upływie danego miesiąca, którego opłaty dotyczą, dyrektor nalicza ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XLVII-161/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 października 2006 r.;

2) Uchwała Nr XVIII-42/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r.;

3) Uchwała Nr XXI-80/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 czerwca 2008 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r., z tym że § 1 ust.  4 obowiązuje od 1 września 2009

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/

Andrzej Zelezik

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin

Zgodnie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wysokość opłat za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, które są wnoszone przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka uczęszczającego do przedszkolaprowadzonego przez Gminę Wołomin.

Opłaty wnoszone przez rodziców dotyczą świadczeń wykraczających poza realizację podstawy programowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy oraz opłat za żywienie dzieci.

Zmiana tzw. opłaty stałej za pierwsze dziecko, z 160 zł na 180 zł, dokonywana jest na wniosek wspólny dyrektorów przedszkoli i wynika z rosnących kosztów utrzymania przedszkoli. Opłata stała nie była podwyższana od 1 stycznia 2007 r. Nie podnosi się opłaty za drugie i kolejne dzieci uczęszczające do danego przedszkola.

Zmiana w uchwale dotyczy także uściślenia terminu wnoszenia opłat, jak również określenia skutków opóźniania się w uiszczaniu tych opłat.


 
  PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright: MK
  KONTAKT
Przedszkole nr 5

ul. Broniewskiego 2
05-200 Wołomin

tel. 0 22 776 29 33

www.przedszkole5wolomin.pl.tl
e-bip: http://www.e-bip.pl/start/12999

e-mail: przedszkole5wolomin@op.pl


  Reklama
  Informacje o naszym przedszkolu
Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
  Co ciekawego u nas słychać
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011. Do naszego przedszkola uczęszcza 146 dzieciaków.

Grupy przedszkolne:

Grupa I - Kotki
Grupa II - Krasnoludki
Grupa III - Misie
Grupa IV - Promyczki
Grupa V - Gwaizdeczki

W tym roku realizujemy projekt ekologiczny w ramach programu "Czysty Wołomin" oraz program z zakresu edukacji zdrowotnej - "Mamo, tato - wolę wodę". Nadal w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia metodą "Klucza do uczenia się".
Linki do stron, gdzie zawarta jest szersza informacja na ten temat w zakładce Ciekawe strony. Zapraszamy do lektury.
  Informacje dla rodziców
Opłaty za przedszkole można przelewać na konto. Szczegółowe informacje - u dyrektora przedszkola i w zakładce "opłaty za przedszkole".
Osoby, które nie będą korzystały z tej formy płatności nadal będą mogły wnosić opłaty w przedszkolu.

Składka na ubezpieczenie PZU w roku szkolnym 2010-2011 wynosi 32,00 zł. Kwota ubezpieczenia - 8.000,00 zł, wariant II. Składkę na PZU wnosimy w przedszkolu.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika, angielski, gimnastyka korekcyjna - po 20,00 zł.
tańce - 15,00 zł
  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
PSYCHOLOG mgr Barbara Wardaszko - poniedziałek, wtorek

LOGOPEDA mgr Renata Sobota - wtorek, czwartek

KATECHEZA Ks. Maciej Radzikowski - środa, piątek

RYTMIKA mgr Ida Sawicka - wtorek, czwartek

ANGIELSKI mgr Renata Sobota - poniedziałek, środa, czwartek

TAŃCE Halina Ołdak - środa, piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Anna Kadrońska - poniedziałek, środa

Szczegółowy rozkład w zakładce "Plan zajęć dodatkowych".
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=