PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE  
 
  Zasady rekrutacji do przedszkola 2011-2012 26.02.2020 10:52 (UTC)
   
 

Pobierz wniosek ze strony Urzędu Miejskiego w Wołominie:
klikając na link: www.um.wolomin.pl/Edukacja/Aktualnosci/Rekrutacja-do-przedszkoli-w-Gminie-Wo%C5%82omin.aspx


REKRUTACJA 2011/2012

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2011/2012 trwa od 1 marca  do 15 kwietnia  2011 roku
.
Od 1.03 do 11.03.2011 - rekrutacja wewnętrzna, dla dzieci zapisanych do przedszkola. Rodzice chcący, aby ich dziecko nadal uczęszczało do naszego przedszkola muszą pobrać i do 11.03.2011 złożyć  "Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej".
Od 14.03 do 15.04.2011 - rekrutacja dla nowych dzieci. W tym terminie będą wydawane i przyjmowane  "Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola".

Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z uchwalonym Regulaminem rekrutacji do Przedszkola nr 5 z uwzględnieniem kryteriów przyjęć dzieci do przedszkola  zawarych w w/w Regulaminie, w Statucie przedszkola oraz kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232).  

 

 

 

Procedury  postępowania  przy kwalifikacji dzieci

do Przedszkola nr 5 w  Wołominie   prowadzonego przez Gminę Wołomin

od

1.03.2011

do 11.03.2011

wywieszenie w przedszkolu informacji dla rodziców o naborze do przedszkola

wydawanie i przyjmowanie wniosków dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

 

od

14.03.2011

do

15.04.2011

wydawanie i przyjmowanie kart  zgłoszeń dzieci do przedszkola

bieżące prowadzenie danych (list) dzieci z podziałem na roczniki

dyrektor przedszkola zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną

przekazanie informacji zbiorczych o liczbie zgłoszeń dzieci  do przedszkola do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie.

zebranie dyrektorów przedszkoli celem zweryfikowania listy  dzieci i eliminacji powtarzających się nazwisk dzieci

29.04.2011


posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – rozpatrywanie wniosków

11.05.2011

wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zgodnie  z decyzją Komisji Rekrutacyjnej

 poinformowanie rodziców o możliwości i sposobie       

odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

od

11.05.2011

do

30.05.2011


składanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

do 17.06.2011

przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

do 30.06.2011

podpisywanie  umów z rodzicami na świadczenie usług przedszkolnych

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z przedszkola, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Wołomin wypełnić i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietna 2011 roku.

Uprzejmie prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wniosków oraz udokumentowanie miejsca zatrudnienia rodziców lub prawnych opiekunów w formie dołączonego do wniosku zaświadczenia z miejsca pracy obojga rodziców.

Należy również udokumentować szczególną sytuację rodzinną dziecka – rodzic samotny, rodzina zastępcza itp.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą do wniosku dołączają oświadczenie.

Wnioski nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu  dziecka do przedszkola decyduje Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna.

Posiedzenie komisji  odbędzie się 29 kwietnia 2011.

Wyniki rekrutacji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń 11 maja 2011.

Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej należy składać w terminie 14 dni od wywieszenia list – tj. od 11.05.2011 do 30.05.2011.

Po tym terminie możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola następuje w przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja dziecka z przedszkola).

Podpisanie umowy na świadczenie usług przedszkolnych przez obojga rodziców jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Kryteria rekrutacji do przedszkola

 

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

1.  Dzieci uczęszczające już do danego przedszkola i ich rodzeństwo,

2.  Dzieci zgłoszone na pobyt powyżej 5 godzin dziennie,

3.  Dzieci sześcioletnie oraz dzieci pięcioletnie, odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

4.  Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących je, poświadczone odpowiednimi dokumentami,

5.  Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

6.   Dzieci  z rodzin zastępczych.

 

Kryteria uzupełniające


1.  Dzieci obojga pracujących rodziców lub uczących się w systemie dziennym,

2.  Dzieci zamieszkałe w najbliższym rejonie przedszkola,

3.  Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin,

4.  Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

5.  Pozostałe dzieci.


Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

przez dziecko sześcioletnie /urodzone w 2005r./ i pięcioletnie /urodzone w 2006r./ może być realizowany  w przedszkolu lub  w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 roku/.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przyjmowane są do przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

 

 

 
  PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright: MK
  KONTAKT
Przedszkole nr 5

ul. Broniewskiego 2
05-200 Wołomin

tel. 0 22 776 29 33

www.przedszkole5wolomin.pl.tl
e-bip: http://www.e-bip.pl/start/12999

e-mail: przedszkole5wolomin@op.pl


  Reklama
  Informacje o naszym przedszkolu
Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
  Co ciekawego u nas słychać
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011. Do naszego przedszkola uczęszcza 146 dzieciaków.

Grupy przedszkolne:

Grupa I - Kotki
Grupa II - Krasnoludki
Grupa III - Misie
Grupa IV - Promyczki
Grupa V - Gwaizdeczki

W tym roku realizujemy projekt ekologiczny w ramach programu "Czysty Wołomin" oraz program z zakresu edukacji zdrowotnej - "Mamo, tato - wolę wodę". Nadal w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia metodą "Klucza do uczenia się".
Linki do stron, gdzie zawarta jest szersza informacja na ten temat w zakładce Ciekawe strony. Zapraszamy do lektury.
  Informacje dla rodziców
Opłaty za przedszkole można przelewać na konto. Szczegółowe informacje - u dyrektora przedszkola i w zakładce "opłaty za przedszkole".
Osoby, które nie będą korzystały z tej formy płatności nadal będą mogły wnosić opłaty w przedszkolu.

Składka na ubezpieczenie PZU w roku szkolnym 2010-2011 wynosi 32,00 zł. Kwota ubezpieczenia - 8.000,00 zł, wariant II. Składkę na PZU wnosimy w przedszkolu.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika, angielski, gimnastyka korekcyjna - po 20,00 zł.
tańce - 15,00 zł
  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
PSYCHOLOG mgr Barbara Wardaszko - poniedziałek, wtorek

LOGOPEDA mgr Renata Sobota - wtorek, czwartek

KATECHEZA Ks. Maciej Radzikowski - środa, piątek

RYTMIKA mgr Ida Sawicka - wtorek, czwartek

ANGIELSKI mgr Renata Sobota - poniedziałek, środa, czwartek

TAŃCE Halina Ołdak - środa, piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Anna Kadrońska - poniedziałek, środa

Szczegółowy rozkład w zakładce "Plan zajęć dodatkowych".
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (26 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=